Uvijeti poslovanja

Općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobni odnosi između tvrtke Ipeda d.o.o. i distributera proizvoda iz ponude

Prodaja
Sve proizvode isporučene ovim ugovorom kupac smije prodavati isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Izvoz robe izvan granica Republike Hrvatske moguć je jedino uz izričito pismeno odobrenje Prodavatelja.

Cijene
Sve cijene roba definirane su prema osnovnom cjeniku. Prodavatelj se obavezuje da će o svim eventualnim promjenama cijena obavijestiti kupce minimalno 15 dana ranije od stupanja novih cijena na snagu.

Narudžba
Kupac naručuje proizvode pismeno, putem narudžbenice ili internetom. Kupac može pismenu narudžbu poslati direktno Prodavatelju ili je uručiti prodajnom predstavniku Prodavatelja.

Isporuke
Sva naručena roba dostavlja se na skladište primatelja u roku ne dužem od  3 radna dana od dana narudžbe. Cijene isporuka podložne su promjenama bez prethodne najave, a prema tržišnom kretanju cijena.

Plaćanje
Kupac je dužan platiti naručenu robu najkasnije do datuma valute plaćanja navedenog u računu-otpremnici. Do datuma plaćanja, roba ostaje u vlasništvu Ipeda trgovine d.o.o. Za sve uplate izvršene nakon dospijeća plaćanja prodavatelj će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos duga.

Prodavatelj ima pravo izmjene općih uvjeta poslovanja.